Thursday, November 8, 2007

Chess Favorate Players

Anand
Kasparov
Bobby Fischer
Karpov
Kramnik
J.Polgar

0 Comments: